Kalkulačka exekuce

Pro výpočet exekuce ze mzdy platná pro rok 2023

Náklady na exekuci a odměna exekutora

Náklady exekuce se rozumí částka, která je určena na odměnu exekutora a uhrazení dalších výdajů, které s exekucí přímo souvisí. Samotná hodnota vymáhané pohledávky není v tomto smyslu exekučním nákladem a následující řádky se jí nevěnují.

Mezi náklady exekuce lze zařadit následující:

  • Odměna exekutora
  • Náhrada paušálně, či účelně vynaložených výdajů
  • Náhrada za ztrátu času při exekuci
  • Náhrada za doručení písemností

Pokud je exekutor plátcem DPH, je nákladem exekuce i příslušná daň.

Proč není žádná kalkulačka nákladů exekuce a exekutorských odměn?
Od poslední změny právní úpravy došlo k aktualizaci výpočtů nákladů právního zastoupení, které se nyní počítají na základě provedených úkonů. Počty úkonů se liší v každém řízení a nelze je tedy nijak paušalizovat. Každá exekuční kalkulačka nákladů by tak podávala velmi zkreslené informace a její existence nemá smysl. Na následujících řádcích jsou uvedeny klíčové informace o odměnách získané přímo z vyhlášky o odměnách exekutorů, na jejichž základě lze získat rámcový přehled o odměnách v konkrétních situacích.
Odměna exekutora
Odměna exekutora je v základním případě vypočítávána z vymoženého plnění, do kterého se nezapočítávají náklady exekuce ani náklady oprávněného.
Výše odměny se také liší v závislosti na způsobu vymožení pohledávky, které jsou popsány níže
Odměna za exekuci peněžité částky
V případě exekuce peněžité částky je odměna exekutora 15 % z vymožené finanční sumy. Tato hodnota platí až do výše 3 milionů korun a při vyšších částkách postupně klesá až k 1 %.
Minimální odměna exekutora je v tomto případě stanovena na 2 000 Kč.
Odměna za odebrání věci
15 % odměna je platná i při odebrání movitého majetku a počítá se z každé odebrané věci, respektive souboru věcí.
Minimální odměna při odebrání movitého majetku je 2 000 Kč.
Odměna za vyklizení
V případě vyklizení přísluší exekutorovi paušální odměna 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, nebo místnost.
Odměny za další méně časté postupy je popsány v předpise 330/2001 Sb., což je vyhláška o odměnách a náhradách soudního exekutora.
Další informace k výpočtu odměn exekutora
Pokud povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vyrovná vymáhaný nárok a zároveň uhradí zálohu na snížené náklady exekuce, exekutorovi náleží odměna pouze v poloviční výši, tj. 50 %. V případě, že jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, odměna klesá na 30 % její původní hodnoty.
Náhrada hotových výdajů (paušálně, nebo účelně vynaložených)
V souvislosti s výkonem exekuční činnosti náleží exekutorovi paušální částka 3 500 Kč určená zejména jako náhrada za soudní poplatky, náklady na získání dat, telekomunikační služby a mnohé další. Pokud jsou účelně vynaložené náklady vyšší, než je přiznaná paušální částka, má exekutor právo na jejich uhrazení v plné výši. Tuto pohledávku je však exekutor povinen prokázat. I zde platí, že pokud povinný ve lhůtě 30 dnů vyřeší všechny závazky, obdrží exekutor náhradu pouze ve výši 50 % její původní částky.
Náhrada za ztrátu času
Tato náhrada náleží exekutorovi v případě, pokud vykonává exekuční činnost v místě mimo sídlo svého úřadu a jedná se o náhradu času stráveného cestou na místo úkonu. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu a maximálně 500 Kč za jednu cestu tam i zpět.
Náhrada za doručení písemností
V případě, že exekutor sám doručuje písemnosti související s exekučním řízením, má nárok na odměnu 50 Kč za každou doručenou písemnost plus náhradu hotových výdajů účelně využitých k doručení písemnosti. Pokud je doručováno více písemností naráz, odměna se nezvyšuje.